Uzasadnienie do wniosku taryfowego o wodę i ścieki – co powinno się w nim znaleźć?

Przechwytywanie

Wniosek taryfowy dotyczący zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków to bardzo istotny dokument, który musi zostać w każdym przypadku kompleksowego wykonany. Jednym z najważniejszych jego elementów jest tzw. Uzasadnienie zmiany taryfy. Zaglądamy dzisiaj do art. 24b ust 6 UZZW, aby wiedzieć co dokładnie powinno być dołączone do ww uzasadnienia, aby wniosek taryfowy był zgodny z wymaganiami i mógł przynieść pożądane zmiany.

Uzasadnienie do wniosku taryfowego – czego nie może w nim zabraknąć?

Zawsze jednym z najważniejszych aspektów są kwestie budżetowe, dlatego każde uzasadnienie do wniosku taryfowego musi być wzbogacone o sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe. To jednak dopiero początek tego, co musi się znaleźć obok prawidłowo przygotowanego uzasadnienia. Nie można tez zapomnieć jak ważny w tym kontekście okazuje się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Obejmuje to również kwestie związane z urządzeniami kanalizacyjnymi. Tutaj jednak pojawia się jeden wyjątek, a mianowicie należy podkreślić, iż obowiązek opracowania planu nie odnosi się do tych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie mają w planach budowy urządzeń kanalizacyjnych, czy też urządzeń wodociągowych.

Uzupełnieniem powyższych danych musi być kompletna informacja na temat tego, jaka ilość ilość wody była zakupiona przez dane przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i za jaką cenę. Odnosząc się do kanalizacji istotna będzie natomiast pełna informacja związana z danymi na temat ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń, które nie są w posiadaniu tego przedsiębiorstwa. Tutaj również nie można zapomnieć, by wspomnieć o cenie w kontekście obrotu w ramie czasowej równej 3 lat.

Tabele we wniosku i uzasadnieniu

Kolejną grupą informacji, które muszą znaleźć się w uzasadnieniu są tabele. Ich zadaniem jest zaprezentować szczegółową kalkulację cen i stawek opłat, które będą określać niże opisane dane. Jedną z najważniejszych grup informacji będzie tutaj ustalenie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, ale nie może też zabraknąć w tabelach danych na temat współczynników alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf. Mówiąc o tychże należy je rozumieć nie inaczej niż jako te współczynniki, które jednoznacznie wskazują na procentowy udział w łącznych kosztach danego rodzaju kosztów związanych z określoną taryfową grupą odbiorców usług.

To wciąż nie wszystko! W tabelach do wniosku w ramach uzasadnienia muszą się znaleźć również takie informacje jak:

• skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
• alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
• porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Warto dodać, iż to wciąż niepełna lista, dlatego warto poprosić o pomoc profesjonalistów, aby mieć pewność, że wszystko zostanie przygotowane i dostarczone zgodnie z odgórnymi wymaganiami.