News dnia
Kraków. Straż miejska będzie karać za palenie śmieci w domu. Przeczytaj cały artykuł

Wpisz to czego szukasz

Namiot turecki

Namiot turecki

Kraków, 03.06.2013. XVII-wieczny namiot turecki, zdobyty przez wojska króla Jan III Sobieskiego pod Wiedniem zosta³ zaprezentowany w Zamku Królewskim na Wawelu 3 bm., w Krakowie. Obiekt bêdzie dostêpny dla zwiedzaj¹cy od 4 bm., przez trzy miesi¹ce. Ze wzglêdu na olbrzymi¹ wartoœæ muzealn¹ i koszty konserwacji nastêpna ekspozycja namiotu zdarzy siê nie wczeœniej ni¿ za dziesiêæ lat. (mgo) PAP/Stanis³aw Rozpêdzik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *