Rodzaje badań UDT urządzeń transportu bliskiego

138fce9b320263893a5b136df6fba37b

Przed przystąpieniem urządzenia transportu bliskiego podlegającego dozorowi technicznemu konieczne jest przeprowadzanie badania odbiorczego. W trakcie jego eksploatacji należy również cyklicznie przeprowadzać badania okresowe, a w razie konieczności doraźne eksploatacyjne, powypadkowe lub poawaryjne. Sprawdź, na czym polegają poszczególne rodzaje badań UDT.

Rodzaje badań UDT

Badania techniczne urządzeń transportu bliskiego podlegającym dozorowi technicznemu dzielą się na badania: odbiorcze, okresowe, doraźne kontrolne, doraźne eksploatacyjne oraz doraźne powypadkowe lub poawaryjne.

Każde badanie wykonywane jest przez inspektora dozoru technicznego powołanego przez lokalną jednostkę UDT w obecności właściciela dźwignicy lub osoby upoważnionej przez właściciela.

Badanie odbiorcze

Odbiorcze badanie UDT jest pierwszym badaniem dźwignicy. Badanie to przeprowadzane jest przy zakupie nowego urządzenia lub przerejestrowaniu go na nowego właściciela. W trakcie badania dźwignica otrzymuje numer ewidencyjny oraz wydawana jest do niej księga rewizyjna. Celem badania odbiorczego jest określenie, czy urządzenie transportu bliskiego może być bezpiecznie eksploatowane. Badanie odbiorcze przeprowadzane jest na wniosek eksploatującego.

Badanie okresowe

Badanie okresowe jest badaniem przeznaczonym dla urządzeń objętych formą pełnego dozoru technicznego. Celem badania okresowego jest zweryfikowanie czy dźwignica może być dopuszczona do dalszej eksploatacji. Badania okresowe przeprowadza się cyklicznie zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

Badanie doraźne kontrolne

Badanie doraźne kontrolne jest przeprowadzane w przypadku urządzeń transportu bliskiego objętych ograniczoną formą dozoru technicznego. Badania te przeprowadzane są w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia. Badania doraźne kontrolne przeprowadzane są w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przez eksploatującego przepisów dozoru technicznego.

Badanie doraźne eksploatacyjne

Badania doraźne eksploatacyjne przeprowadzane są w przypadku urządzeń transportu bliskiego, które przeszły modernizację lub naprawy. Doraźne badania eksploatacyjne wykonuje się na pisemny wniosek eksploatującego.

Badanie doraźne powypadkowe i poawaryjne

Badania doraźne powypadkowe i poawaryjne wykonywane są w sytuacjach, w których dźwignica uległa wypadkowi lub awarii. Celem badań doraźnych powypadkowych i poawaryjnych jest określenie przyczyny wystąpienia incydentu oraz zweryfikowanie czy dźwignica może być ponownie dopuszczona do ruchu.