Wspólne rozliczanie majątku małżeństwa – co należy wiedzieć?

b5d6316dc218490e24a10c01be45f7cd

Wchodząc w związek małżeński zwykle niewiele osób zastanawia się, co stanie się z majątkiem podczas rozwodu. Warto pamiętać, że rozliczenie wspólnego majątku nie jest takie proste i dobrze jest zadbać o to wcześniej. W trakcie trwania małżeństwa najczęściej małżonkowie nie spisują i nie liczą tego, ile zainwestowali we wspólny majątek, ani w osobisty drugiego małżonka. Ta sytuacja zmienia się, gdy dochodzi do rozstania i nadchodzi moment konieczności rozliczenia się finansowego w związku.

Majątek wspólny małżonków

Wspólny majątek małżonków to dobra i przedmioty majątkowe, które zostały nabyte  przez oboje małżonków lub przez jednego z małżonków w okresie trwania małżeństwa i wspólności majątkowej. Zalicza się do majątku wspólnego, m.in.:

 • wynagrodzenie za pracę oraz dochody pochodzące z innej działalności zarobkowej małżonków (każdego z osobna),
 • dochody pochodzące ze wspólnego majątku oraz z osobistego majątku każdego z małżonków,
 • środki, które są zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym obojga małżonków (każdego z osobna),
 • kwoty, które zostały zewidencjonowane na subkontach w ZUS-ie.

Majątek osobisty

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określają, co wchodzi w skład majątku osobistego. U każdego z małżonków do majątku osobistego zalicza się:

 • przedmioty majątkowe, które zostały nabyte jeszcze przed powstaniem wspólności ustawowej,
 • przedmioty majątkowe, które zostały nabyte poprzez dziedziczenie, darowiznę lub zapis, jeżeli darczyńca lub spadkodawca nie postanowił inaczej,
 • prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej, która podlega odrębnym przepisom,
 • przedmioty majątkowe, które służą do zaspokajania osobistych potrzeb tylko jednego z małżonków,
 • prawa niezbywalne, które przysługują tylko jednej osobie,
  przedmioty, które zostały uzyskane jako odszkodowanie za uszkodzenie ciała albo spowodowanie rozstroju zdrowia lub poprzez zadośćuczenienie za wyrządzoną krzywdę. Nie obejmuje to renty, która jest należna poszkodowanemu małżonkowi z tytułu częściowej lub całkowitej utraty możliwości wykonywania pracy zarobkowej lub z powodu zmniejszenia się widoków powodzenia w przyszłości albo zwiększenia się jego potrzeb;
 • wierzytelności, które powstały z tytułu wynagrodzenia za wykonaną pracę albo z tytułu innej działalności przynoszącej zarobek jednego z małżonków,
 • przedmioty majątkowe, które zostały uzyskane jako nagrody za osiągnięcia osobiste jednego z małżonków,
 • prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa przemysłowej własności i inne prawa twórcy,
 • przedmioty majątkowe, które zostały nabyte za składniki osobistego majątku, jeżeli przez szczególny nie stanowi inaczej.

Rodzaje nakładów między małżonkami

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera informację na temat wyróżnionych dwóch sytuacji, które są związane z rozliczaniem nakładów między małżonkami:

 • zwrot wydatków oraz nakładów, które zostały poczynione ze wspólnego majątku na osobisty majątek jednego z małżonków,
 • zwrot wydatków oraz nakładów, które poczynił jeden z małżonków ze swojego osobistego majątku na majątek wspólny.

Od powyższych zasad przewidziane zostały dwa wyjątki. Pierwszy wyjątek odnosi się do sytuacji, gdy nie można domagać się zwrotu wydatków oraz nakładów, które zostały zużyte do zaspokojenia potrzeb rodziny, jeżeli nie zwiększyły wartości majątku w momencie ustania wspólności. Drugi wyjątek dotyczy zwrotu wydatków oraz nakładów, które zostały poczynione ze wspólnego majątku na osobisty majątek jednego z małżonków, jeżeli nie dotyczą zwrotu nakładów i wydatków, które były konieczne do uzyskania przedmiotów majątkowych przynoszących dochód.

Rozliczenie nakładów i wydatków uwzględnia ich wartość w dniu dokonywania podziału oraz według istniejącego stanu w momencie ustania wspólności majątkowej. W przypadku pytań lub dokładniejszych objaśnień warto zwrócić się do specjalistów księgowych z krakowskiego biura rachunkowego RoscoTax. Szybką możliwość kontaktu możecie uzyskać na witrynie internetowej firmy.