Praca opiekuna medycznego w Polsce i w Europie

opiekun_medyczny

Osoby chore, niedołężne, sparaliżowane, po udarach i zawałach wymagają wykwalifikowanej opieki. Niekoniecznie musi świadczyć ją pielęgniarka. W środowisku medycznym występuje widoczny deficyt pielęgniarek. W wielu czynnościach zawodowych mogą one zostać odciążone przez opiekunów medycznych. Absolwenci takich kierunków szkół policealnych mają możliwość podejmowania pracy nie tylko w Polsce, ale i w wielu europejskich krajach, gdzie są wręcz poszukiwani.

Kim jest opiekun medyczny?

Pomoc dla seniorów - pracaZawód opiekuna medycznego istnieje w Polsce od 2008 roku i został on dodany do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. To zawód medyczny, który wymaga ukończenia odpowiedniej szkoły policealnej, np. tej znajdującej się w Krakowie. Szkoła realizująca kierunek opiekuna medycznego powinna kształcić zgodnie z podstawą programową oraz programem nauczania zatwierdzonym przez ministra zdrowia i opowiadającą wytycznym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych technik dietetyk, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii.

Po ukończeniu szkoły średniej i zaliczeniu dwóch semestrów szkoły policealnej na kierunku opiekun medyczny absolwent przystępuje do egzaminu, który potwierdzi posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe. Pozytywny wynik egzaminu powoduje, że uczeń otrzymuje dyplom uprawniający go do wykonywania zawodu opiekuna medycznego nie tylko w Polsce, (np. w Krakowie), ale na terenie całej Unii Europejskiej.

Duże zapotrzebowanie na opiekunów medycznych za granicą

W Niemczech, we Francji czy w Wielkiej Brytanii nie trudno o oferty pracy zarówno dla opiekunów medycznych, jak i opiekunów osób starszych. Są to dwie odrębne profesje, przy czym w obu przypadkach chodzi o pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności fizjologicznych i pielęgnacyjnych u osób chorych. W zależności od kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia, jakie opiekun medyczny zgromadził do tej pory, można starać się o miejsce pracy w domach opieki, schroniskach, szpitalach, a także w prywatnych domach. Specyfiką tego zawodu jest nienormowany czas pracy. Opiekun często sprawuje dyżur przy podopiecznym w dni ustawowo wolne od pracy czy w godzinach nocnych. Niejednokrotnie istnieje konieczność zamieszkania w miejscu pracy, w domu osoby wymagającej całodobowej opieki.

Za granicą, np. w Wielkiej Brytanii, zarobki opiekunów medycznych są stosunkowo wysokie, zwłaszcza w porównaniu z warunkami płacowymi w Polsce, ale i w naszym kraju zaczyna się to zmieniać na korzyść pracowników.