“Piłsudski na Kasztance” odzyskany!

Na zdjêciu udostêpnionym 24.11.2016 r. przez KSP zabezpieczony obraz. Policjanci wydzia³u kryminalnego sto³ecznej Policji dzia³aj¹c pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Œródmieœcie odzyskali obraz Wojciecha Kossaka „Pi³sudski na Kasztance”. Dzie³o zosta³o utracone w wyniku w³amania do mieszkania w styczniu 1997 roku na terenie Krakowa. Obraz figurowa³ jako skradziony w wykazie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. 
(kru) PAP/KSP HANDOUT EDITORIAL USE ONLY NO SALES

Skradziony w 1997 roku w Krakowie obraz Wojciecha Kossaka „Piłsudski na Kasztance” został odnaleziony. Dzieło miało być wystawione na sprzedaż podczas aukcji w galerii dzieł sztuki w Warszawie.

Eksperci z Muzeum Narodowego w Warszawie potwierdzili jego autentyczność. Płótno Wojciecha Kossaka „Piłsudski na Kasztance” zostało ukradzione podczas włamania do prywatnego mieszkania w Krakowie w styczniu 1997 roku. Śledczy próbują odtworzyć losy obrazu po kradzieży. Już udało się ustalić, że płótno często zmieniało właścicieli. Przewinął się przez cztery domy aukcyjne, był też u dwóch prywatnych kolekcjonerów. Podczas jednej z transakcji cena “Piłsudskiego” osiągnęła 75 tys. złotych

Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/policjanci-odzyskali-obraz-kossaka-pilsudski-na-kasztance-skradziony-w-krakowie-w-1997-roku,11497779/