Jak napisać biznes plan salonu kosmetycznego do PUP?

office-594132_960_720

Niniejszy artykuł opisuje budowę biznes planu dla salonu kosmetycznego, z uwzględnieniem kryteriów – jakie obowiązują w Powiatowych Urzędach Pracy – w zakresie dotacji na otwarcie własnej działalności przez osobę bezrobotną.

Zobacz również: Urzędy pracy w Polsce
 1. Wskazujemy rodzaj zamierzonej działalności w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadku dofinansowania z PUP będzie to zawsze Jednoosobowa pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej.
 2. Symbol podklasy rodzaju działalności określonej zgodnie z PKD dla salonu kosmetycznego to 93.02.Z
 3. Informacje o wnioskodawcy – jego historia zawodowa, posiadane kwalifikacje, motywacja, źródło pomysłu na biznes itp.
 4. Siedziba firmy – stan techniczny, podstawa prawna w oparciu o którą dysponujemy lokalem (np. umowa najmu), dostępne media, metraż, planowany sposób zagospodarowania przestrzeni.
 5. Opis rynku i branży – tendencje na rynku, specyfika branży, prognozy (w oparciu o wiarygodne źródła informacji – analizy ekspertów, branżowa pracę itp.)
 6. Opis planowanej działalności gospodarczej – wskazujemy tu zakres świadczonych usług (wraz z cennikiem), oraz rynek zbytu – np. klienci z obszaru danej miejscowości, dzielnicy itp.
 7. Opis klienta docelowego – ile może mieć lat, czym może się kierować dokonując wyboru danego salonu kosmetycznego, jaki może być jego poziom wykształcenia, preferencje, poziom zamożności itp. Charakterystyka klienta musi zawierać odpowiednie, logiczne wyjaśnienie.
 8. Analiza SWOT, a wiec opis mocnych i słabych stron przedsięwzięcia, oraz rysujących się szans i zagrożeń. Analiza SWOT powinna zawierać strategię minimalizacji słabych stron i zagrożeń, oraz opis podejścia umożliwiającego maksymalne wykorzystanie mocnych stron, oraz szans rysujących się przed firmą.
 9. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania – wskazujemy wszystkie wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem firmy (np. zakup narzędzi, urządzeń, adaptację lokalu, szyld reklamowy itp.). Żołdem finansowania może być dotacja z urzędu pracy, środki własne, kredyt itp.
 10. Uzasadnienie wydatków planowanych do przeprowadzenia z dotacji – należy wyjaśnić sposób wykorzystania danego urządzenia w przedsiębiorstwie, oraz uzasadnić, iż jest ono niezbędne do funkcjonowania firmy.
 11. Działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej – wyszczególniamy tu uzyskane pozwolenia (np. Sanepid), odbyte szkolenia (np. szkolenie z obsługi lasera kosmetycznego itp.), oraz inne kwalifikacje (prawo jazdy, obsługa kasy fiskalnej itp.)
 12. Analiza finansowa, a wiec prognozowany rachunek zysków i strat na okres 12 miesięcy. Analiza finansowa powinna zawierać szacunkowy dochód, szacunkowe koszty stałe i zmienne, oraz obliczenie zysku netto, po uwzględnieniu podatku dochodowego i skałek ZUS. Wybrana forma opodatkowania powinna być dodatkowo uzasadniona. Dodatkowy opis powinien określać w jaki sposób zostały obliczone poszczególne kwoty.
 13. Zabezpieczenie – wskazujemy wybraną formę zabezpieczenia dofinansowania, zgodną z formami zabezpieczenia dostępnymi w danym PUP.

Choć każdy Urząd Pracy ma nieco inny wzór wniosku i biznes planu, to wskazane wyżej elementy pojawiają się w większości tego typu dokumentów (często są trochę inaczej nazwane, lub w innej kolejności). Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z Urzędu Pracy i przygotowania wniosku i biznes planu można znaleźć tutaj:PlanujBiznes.pl